Bothan na Nollaig

Thigibh chun a’ Bhothain airson oidhche de shàr-cheòl còmhla ri dithist de na seinneadairean as fheàrr air saoghal na Gàidhlig: Fiona NicCoinnich is Brian O hEadhra, còmhla ri Daniel Quayle is Loris MacDonald a bhios a’ cluich air an oidhche, cuideachd.

Fosgailte gu 1m. Ticeadan: £7 (£5). Chrannchur.

Join us at Bothan for a night of incredible music with two of Gaeldoms’s foremost singer songwriters: Fiona Mackenzie and Brian O hEadhra, plus Daniel Quayle and Loris MacDonald.

Open til 1am. Tickets: £7 (£5). Raffle.

Ceann-latha

08/12/2018 - 09/12/2018 aig 8:00 f - 1:00 m

Seòladh

Loading Map....

Canons' Gait, Dùn Èideann
Canons' Gait 232 Canongate
Edinburgh
EH8 8DQ

Barrachd fhiosrachaidh

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo no ma tha sibh airson frithealadh cuiribh fios gu:-

Ainm: Bothan Dhùn Èideann
Post-d:
Àireamh-fòn:
Twitter: @BothanDE
Facebook: BothanDE
Làrach-lìn: https://www.facebook.com/events/451141955416389/

Roghainnean

Air ais dhan chlàr-amais