Aonghas Pàdraig Caimbeul Constabal Murdo

Tha bràiste òir luach nam mìltean mòra air a dhol à sealladh à Caisteal Chiosamuil am Barraigh. ‘S ann air Constabal Murdo, bhon a’ Bhac, a tha uallach faighinn a-mach co dh’fhalbh leatha. Tha seachdnar fo amharas aige. Saoil cò rinn e, agus carson?

Aye Write: Join award-winning author Angus Peter Campbell at the Mitchell Theatre as he discusses his new Gaelic novel, Constabal Murdo.

Constabal Murdo is set on Barra and follows the mystery of a valuable historic brooch stolen from Kismuil Castle.

The local bobby, Murdo MacDonald from the Isle of Lewis pursues seven suspects until eventually detectives from the mainland arrive to help. The novel, a mix of detective noir with a dash of ‘Para Handy’, raises questions about the importance of community.

Cùin

14mh Am Màrt 2019 @ 06;00f

Càit

Leabharlann Mitchell, Glaschu, G3 7DN

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: