Coiridh, Ceòl & Craic

Coiridh: Seòmar Cruinneachaidh AO, SMO 07:00f - 08:00f Ceòl - Doc Livingstone: An Talla Mhòr 09:00f

Bar fosgailte

Biadh & Dannsa £15 Biadh a-mhàin £10 Dannsa a-mhàin £5

Airson bòrd a ghlèidheadh cuir fios gu fios@smo.uhi.ac.uk no 01471 888 000.

_Curry: Seòmar Cruinneachaidh AO, SMO 19:00 - 20:00 Music - Doc Livingston: An Talla Mhòr 21:00

Bar Open

Meal & Dance £15 Meal only £10 Dance only £5

To book email fios@smo.uhi.ac.uk or phone 01471 888 000_

Cùin

1d Am Màrt 2019 @ 07:00f

Càit

Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, IV44 8RQ

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: