Lews Castle College - Purple Friday

22mh An Gearran 2019 @ 10:30m

Colaisde a' Chaisteil, Steòrnabhagh HS2 0XR

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Coiridh, Ceòl & Craic

1d Am Màrt 2019 @ 07:00f

Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, IV44 8RQ

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Aonghas Pàdraig Caimbeul Constabal Murdo

14mh Am Màrt 2019 @ 06;00f

Leabharlann Mitchell, Glaschu, G3 7DN

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: